Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng(27/02/2023)

Ngày 27/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 112/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :