Đặt mình vào vị trí người dân khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính(03/01/2023)

Ngay đầu năm 2023, có 4 hệ thống phục vụ đổi mới công tác quản lý, điều hành được UBND TP. Hà Nội vận hành nhằm giúp đôn đốc có hiệu quả việc thực hiện các Chương trình công tác và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ phát triển của Thành phố.

Tìm theo ngày :