Bình Định: Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023(23/03/2023)

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tạo cơ hội cho mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác cải cách hành chính; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước…

Tìm theo ngày :