Đề xuất các nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị(27/05/2022)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1857/BXD-PTĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc đề xuất các nhiệm vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

Tìm theo ngày :